โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายดำริ สละกลาง
ครู คศ.3

นางราวดี รัตนเพ็ชร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฉัตนฬี ทองดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายประกิจ กรงกระโทก
ธุรการ