โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8   ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4465-7124
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายดำริ สละกลาง
ครู คศ.3

นางราวดี รัตนเพ็ชร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฉัตนฬี ทองดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายประกิจ กรงกระโทก
ธุรการ