โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8   ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4465-7124
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรุ่งอรุณ ราชแก้ว
ครู คศ.3

นางเบญจมาศ ชนะกุล
ครู คศ.3

นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์
พนักงานราชการ

นางสาวฉัตนฬี ทองดี
พนักงานราชการ

นางดวงดาว น้อยโลมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1