โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิมลพร ละครพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ พิชัยกุล
ครู คศ.3