โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8   ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4465-7124
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิมลพร ละครพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ พิชัยกุล
ครู คศ.3