โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมมิตร นิยมสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา นิยมสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสิรินทรัตน์ แจ่มทองหลาง
ครู คศ.1