โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุภาพร สามนคร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุมัชญา พุทธิชาติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางนำทรัพย์ องค์สวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเพ็ญนภา สวนบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางปทุมทอง ศรีวงษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3