โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ภาพโครงการห้องสมุดมีชีวิต 58
สรุปโครงการห้องสมุดมีชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 462.44 KB 58
รบกวนขอข้อมูลครู Word Document ขนาดไฟล์ 526.61 KB 118
รายชื่อนักเรียน ป.4/3 ปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.88 KB 120
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.91 KB 104
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 43.21 KB 95
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 102
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 116
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 115
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 103
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 121
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 115
การขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ-ซ้ำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 170
บัญชีคำพื้นฐานไทย-อังกฤษ ประจำปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.26 KB 175
แบบบันทึกคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 222
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สู่ประชาคมอาเซียน 210
แบบประเมินอ่านเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.06 KB 241
คำภาษาอังกฤษพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 867.97 KB 246
คำภาษาไทยพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 130.37 KB 225
ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 95.09 KB 1822