โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ


โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณเป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงชั้นดี 

ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี  มีคุณธรรมรักวัฒนธรรมไทย  และมั่นใจในตนเองเป้าหมาย
1.  นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  ค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เป็นคนดี
มีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร   เพื่อการเรียนรู้  สร้างงาน 
สร้างอาชีพ  สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
2. ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระตือรือร้นสนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
3.  ผู้บริหาร  เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
4. โรงเรียน เป็นสถานศึกษาพอเพียงชั้นดี  มีคุณภาพ  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น 
ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น  เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษา
ที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
5. ผู้ปกครองนักเรียน  ให้การยอมรับเชื่อถือ  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุน
การดำเนินงานของโรงเรียน