โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

        โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.. ๒๕๐๔ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยอาศัยเรียนอยู่ในอาคารชั่วคราว ซึ่งราษฎรในเขตบริการได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นในที่ดินแปลงที่อยู่ในปัจจุบัน มีนายทำนอง สุทธิสุนทร นายอำเภอนางรองในขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับประชาชน และผู้นำชุมชน

      ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ  ได้จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล ๑-๒ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๘ ไร่ ๙๐ ตารางวา จัดการศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อพัฒนาหน้าที่การงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในอนาคต

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.21 KB