สำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

ท่านมีความพึงพอในในมาตรการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ อยู่ในระดับใด

  ดีเยี่ยม

  ดี

  พอใช้

  ต้องปรับปรุง

สำรวจการดำเนินงานป้องกัน

โควิด ๑๙

โรคเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ก่อนเข้าโรงเรียน มีระบบล้างมือ เจลล้างมือ ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย และให้บริการหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งเรียนระยะห่าง ๑ ถึง ๒ เมตร

View Full Details

ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ดีเยี่ยม 30%

ดี 55%

พอใช้ 10%

ต้องปรับปรุง 5%