ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2564

กลับเมนูหลัก

แจ้งเด็กเข้าเรียน 0 คน 0%

ขอย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่น 0 คน 0%

แจ้งย้ายนักเรียนเข้าเรียน 0 คน 0%

ขอระเบียนแสงผลการเรียนกรณีจบชั้นสูงสุด 0 คน 0%

ขอระเบียนสะสมผลการเรียนกรณีแจ้งหาย 0 คน 0%

ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน 0 คน 0%

ขอสำเนาทะเบียนนักเรียน 0 คน 0%

ขอใช้สถานที่ 0 คน 0%

ชุมชนขอยืมคุรุภัณฑ์ 0 คน 0%

ข้อมูลนักเรียนเชิงสถิติปีการศึกษา 2564

กลับเมนูหลัก

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 0 คน 0%

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 0 คน 0%

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 0 คน 0%

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 0 คน 0%

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 0 คน 0%

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 0 คน 0%

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 0 คน 0%

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 0 คน 0%