สื่อการเรียนรู้

สมบูรณ์แบบ

เรามีสื่อการเรียนการสอน ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่า เครื่องดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ และเรามีครู ที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน

View Full Details

เพื่อชี้แจงฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

เงินเยียวยา 2000 บาท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019(เงินเยียวยา 2000 บาท)

แจ้งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย

ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองตามมติ ครม. (2000 บาท) ต้องเป็นนักเรียนมีชื่อที่โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตอนนี้เงินโอนเงินมาให้สถานศึกษาแล้วเวลา 13.00 น (ได้รับแจ้งให้ทราบทางไลน์) กำลังดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนต่อไป

ประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการตามปกติ

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

การส่งเอการบรรเทาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

ขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และธุรการ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ในการดำเนินการรวบรวมเอกสารในการให้ช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตามมติ ครม. นักเรียนคนละ 2000 บาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเวลา

การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ต

ตามที่ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ จึงแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน ทุกคนติดต่อครูประจำชั้น ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น.หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุน

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท จึงแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกคน ส่งเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประกาศโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

เรื่อง ประกาศโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5671/2564 เรื่อง ให้สถาบันการศึกษาไม่ว่าโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันกวดวิชา ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ งดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม ของผู้เรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติ(On Site) โดยจัดการเรียนสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Online) การเรียนผ่านระบบทางไกล(On Air) การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ(On Demand) และการจัดการเรียนแบบการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุดให้ผู้เรียนนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยผู้สอนคอยติดตามผลเป็นระยะ (On Hand) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การปิดสถานศึกษาเรื่องจากเหตุพิเศษ

การปิดสถานศึกษาเรื่องจากเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงขอแจ้งงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน (on site) โดยให้นักเรียนเรียนในรูปแบบอื่นๆตามที่ครูผู้สอนกำหนด

01

กองทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ

 • ครู สัญชาติไทย
 • ครูสัญชาติ ต่างประเทศ/li>
 • ครูสัญชาติ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย

300 บาท

Donate Now

02

ทุนการศึกษา

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

 • จัดเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน
 • ช่วยเหลือนักเรียนทีมีความลำบาก ยากจน
 • ช่วยเหลือที่ประสบภัย

03

ทดแทนคุณแผ่นดิน

กองทุนสร้างโดม

 • ๗๐ ปี หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
 • .
 • .

04

Donate

บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

 • ตามที่เห็นสมควร
 • เพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ
 • ตามความตั้งใจ

สถานที่ตั้ง My address

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 142 ม. 8 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225 Email : anubannonsuwanschool@gmail.com

Facebook ของโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

แผนที่ Goolgle Map โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ